İnsanın Mele-i Aladaki (Yüce ruhlar alemindeki) yeri ise, mukarreb (Alah’a yakın) meleklerin göz dikip de ellerine geçiremedikleri bir yerdir. Çünkü Allah’m, bu dereceyi (yeryüzünde halifelik derecesi) vermek için seçtiği yaratık insandır. “0 vakti hatırla ki, Rabbin meleklere: “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.” demiştir.Melekler de:
Biz seni hamdinle tesbih ve noksanlıklardan tenzih etmekte olduğumuz halde, orada fesat çıkaracak ve kanlar dökecek kimse mi yaratacaksın?” demişlerdi. Allah: “Ben, sizin bilemiyeceğiniz şeyleri bilirim.” buyurdu. Allah, Hz. Adem (a.s.) bütün isimleri öğretti. Sonra eşyayı meleklere gösterip: “Eğer sadıklarsanız bunların isimlerini bana haber verin.” buyurdu. Melekler: “Biz seni tenzih ederiz. Senin bize Öğrettiğinden başka, hiç bir ilmimiz yok. Muhakkak sen her şeyi hakkıyle bilensin, üstün hikmet sahibisin.” dediler. Allah, Hz. Adem’e: “Ey Adem! Eşyanm isimlerini meleklere haber ver.” buyurdu. Adem (a.s.) da, meleklere, o isimleri haber verince Allah:
“Ben size demedim mi ki, göklerin ve yerin gayıplarını ben bilirim, Açıkladığınızı da, gizlediğinizi de elbette ben bilirim.” buyurdu”. (Bakara: 2/30-33)
Allah Teala insan nev’ine ikram ve ihsanda bulunmak ruhlar alemindeki derecesini yüceltmek isteyince, meleklere bu yeni varlığa hürmette bulunmalarmı ve önünde saygı ile eğilmelerini emretti:
“Rabbin o vakit meleklere şöyle demişti: “Ben çamuran bi rinsan yaratacağım. Onun yaratılışını tamalayıp da tarafimdan ona ruh verdiğim zaman, hemen ona secdeye kapanın.” Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Yalnız İblis kibirlendi ve kafırlerden oldu.” (Sad: 38/71-74)
İblis insana secde konusunda Allah’a karşı geldi. Haset ve gurur onu kibire götürdü ve kafırlerden oldu. İnsana düşman kesildi ve onunla rekabete girişti. Bu açık düşmanın akibeti ne oldu? Kur’an-ı Kerim’in dediği gibi oldu:
“Çık oradan. Çünkü sen koğulmuşsun. Ve muhakkak surette hesap gününe kardar lanetim seninüzerindedir”. (İbrahim: 14/32-33)
İşte insanm ruhlar elemindeki yeri budur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir